top of page
Privacybeleid

 

Inleiding

Jouw privacy is belangrijk voor ons en daarom willen we je graag informeren over ons privacybeleid. Dit privacybeleid ziet toe op de manier waarop we jouw persoonsgegevens verzamelen en hoe we daar mee omgaan. Congress Creation streeft ernaar de privacy van klanten en bezoekers te beschermen. Dit Privacybeleid heeft als doel jou te informeren over hoe wij informatie verzamelen, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden verzameld, waar de gegevens worden opgeslagen, hoe lang wij ze bewaren en beveiligen, welke rechten jij hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens en hoe je gebruik kan maken van deze rechten.

 

Congress Creation is de verantwoordelijke voor jouw informatie. Als je nog vragen of opmerkingen hebt, kan je contact met ons opnemen via 06 27200283 of info@congresscreation.nl

 

Welke informatie wordt verzameld en waarom?

Congress Creation verzamelt voor een aantal doelen persoonsgegevens. Voor de website van Congress Creation verzamelen we jouw gegevens voor:

- Strikt noodzakelijke doeleinden; deze gegevens zijn essentieel om de website goed te laten werken.

- Functionaliteitsdoeleinden; deze dienen om de gebruikerservaring te verbeteren en te vereenvoudigen. Deze gegevens zijn anoniem en hierbij worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld de taalkeuze op de website, de duur van je websitebezoek of welke pagina’s je bezoekt.

- Prestatiedoeleinden; door cookies via Google Analytics te gebruiken, kan Congress Creation inzicht krijgen en beter begrijpen hoeveel gebruikers de website bezoeken, hoe gebruikers op deze websites terechtkomen en welke delen van de websites populair zijn.

- Contact; als je ons contactformulier invult, gebruiken we je persoonsgegevens om contact met je op te nemen.

 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Congress Creation bewaart jouw gegevens voor een langere periode, maar nooit langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij jouw gegevens bewaren, tenzij wij jouw gegevens op grond van een wettelijke regeling langer moeten bewaren. Google Analytics verzamelt anonieme gegevens, deze gegevens zijn dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Google Analytics bewaart deze gegevens voor onbepaalde tijd. Contactgegevens ingevuld via het contactformulier bewaren we voor zo lang het nodig is om de offerte in behandeling te nemen en een eventueel daaruit voorgekomen opdracht succesvol en geheel te voltooien.

 

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

De persoonsgegevens die door Congress Creation of door de eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. Alleen de medewerkers voor wie dat noodzakelijk is, voor het goed laten functioneren van de organisatie, hebben toegang. Tevens heeft elke persoon die toegang heeft tot de gegevens een geheimhoudingsplicht.

 

Daarnaast wordt jouw bezoek aan de website van Congress Creation beveiligd door een SSL certificaat, deze beveiliging is te herkennen aan het groene slotje voor de url. Dit certificaat betekent dat jouw verbinding met de website van Congress Creation privé is.

 

Welke rechten heb jij met betrekking tot jouw persoonsgegevens en hoe oefen je deze uit?

Met betrekking tot jouw persoonsgegevens heb jij de onderstaande rechten. Wanneer jij een van de onderstaande rechten wilt uitoefenen kun je het beste contact met ons opnemen via e-mail (info@congresscreation.nl) of telefoon (06 27200283).

 

Recht op inzage

Jij hebt ten alle tijden recht op inzage in jouw persoonsgegevens die bij Congress Creation vastgelegd en bewaard worden.

 

Recht op rectificatie

Wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn heb jij het recht om dit te laten rectificeren.

 

Rechts op gegevensportabiliteit

Indien jij gegevens nodig hebt die door Congress Createion zijn opgeslagen of wilt overstappen naar een andere partij of dienst, heb je recht op overdracht. Congress Creation dient al jouw gegevens over te dragen.

 

Recht op verwijdering

Wanneer je niet langer wilt dat je gegevens bij Congress Creation worden vastgelegd, heb je het recht om jouw gegevens te laten wissen.

 

Recht op het indienen van een klacht

Indien je vindt dat Congress Creation niet op de juiste manier omgaat met jouw gegevens, moedigen wij je aan om eerst contact met ons op te nemen. Jij hebt echter altijd het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacybeleid
Privacy Policy

 

Your privacy is important to us and that is why we would like to inform you about our privacy policy. This privacy policy regulates the way in which we collect your personal data and how we handle it. Congress Creation is committed to protecting the privacy of customers and visitors. This Privacy Policy aims to inform you about how we collect information, for what purposes this personal data is collected, where the data is stored, how long we keep and protect it, what rights you have with regard to your personal data and how you can make use of these rights.

 

Congress Creation is responsible for your information. If you have any questions or comments, you can contact us via (+31)6 27200283 or info@congresscreation.nl

 

What information is collected and why?

Congress Creation collects personal data for a number of purposes. For the Congress Creation website we collect your data for:

- Strictly necessary purposes; this information is essential for the website to function properly.

- Functionality purposes; these serve to improve and simplify the user experience. This data is anonymous and no personal data is stored. This could include, for example, the choice of language on the website, the duration of your website visit or which pages you visit.

- Performance purposes; By using cookies via Google Analytics, Congress Creation can gain insight and better understand how many users visit the website, how users arrive on these websites and which parts of the websites are popular.

- Contact; if you fill out our contact form, we will use your personal data to contact you.

 

How long do we keep your data?

Congress Creation stores your data for a longer period, but never longer than is necessary for the purpose for which we keep your data, unless we have to keep your data longer due to a legal regulation. Google Analytics collects data anonymously, so this data is not linked to your name, company or e-mail address. Google Analytics stores this data indefinitely. We keep contact details entered via the contact form for as long as it is necessary to process the quotation and to successfully complete any resulting assignment.

 

How do we protect your data?

The personal data managed by Congress Creation or by the aforementioned third parties are only accessible via the above software and are protected with a password. Only the employees for whom this is necessary for the proper functioning of the organization have access. Every person who has access to the data also has a duty of confidentiality. In addition, your visit to the Congress Creation website is secured by an SSL certificate, this security can be recognized by the green lock in front of the url. This certificate means that your connection to the Congress Creation website is private.

 

What rights do you have with regard to your personal data and how do you exercise them?

You have the following rights with regard to your personal data. If you want to exercise one of the rights below, it is best to contact us by e-mail (info@congresscreation.nl) or telephone (+316 27200283).

 

Right of access

You have the right to inspect your personal data that is recorded and stored at Congress Creation at all times.

 

Right to rectification

If your data is incorrect or incomplete, you have the right to have this rectified.

 

Right on data portability

If you need data that has been stored by Congress Createion or want to switch to another party or service, you are entitled to transfer. Congress Creation must transfer all your data.

 

Right to erasure

If you no longer want your data to be recorded at Congress Creation, you have the right to have your data deleted.

 

Right to file a complaint

If you feel that Congress Creation is not handling your data correctly, we encourage you to contact us first. However, you always have the right to file a complaint directly with the Dutch Data Protection Authority.

Privacypolicy
bottom of page